Outsourcing Księgowy - IDH

Dane o podmiocie

Nazwa podmiotu

Adres e-mail

Adres podmiotu

Numer NIP

Numer REGON

Numer wpisu do CEIDG lub KRS

Osoba kontaktowa

Numer telefonu


Rodzaj działalności

Rodzaj prowadzonej działalności

Forma prowadzonej działalności

Czy firma posiada strukturą wielozakładową (posiada oddziały, filie, wydzielone zakłady produkcyjne, magazyny, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo, spółki córki, spółki matki, inne spółki zależne itp.)

Jeżeli firma ma strukturą wielozakładową proszę zaznaczyć poniżej ilość podmiotów, które wchodzą w jego skład lub są z nim powiązane kapitałowo lub osobowo

Podatnik VAT

Rejestracja do VAT-UE

Czy podmiot działa również na rynku zagranicznym


Dane szczegółowe

Średnia liczba dokumentów sprzedażowych w miesiącu

Średnia liczba dokumentów zakupowych w miesiącu

Ilość posiadanych rachunków bankowych (w przypadku posiadania w różnych bankach w podziale na banki)

PLNEURUSDInne
1
2-4
5-10
powyżej 10
Jeśli inne, proszę opisać jakie waluty:

Średnia miesięczna liczba pozycji wyciągów bankowych

Czy występują płatności poprzez operatorów płatności (np. DotPay, PayU, itp.)

Kasa fiskalna

Liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

Liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie lub o dzieło

Liczba aktywów podlegających amortyzacji

Czy stosowane są różne metody amortyzacji dla tych samych aktywów (bilansowa/podatkowa)


Sprawozdawczość i inne informacje

Wariant RZiS

Czy jest obowiązek badania sprawozdania finansowego

Oczekiwany model współpracy

Inne informacje mogące mieć znaczenie dla współpracy